Izvēlne Aizvērt izvēlni
  • LR Ministru Kabineta noteikumi:

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā (LR Saeima, 25.04.02.)

Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu (LR Saeima, 19.07.95.)

Valsts pārvaldes iekārtas likums (LR Saeima, 06.06.02.)

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās (LR Saeima, 27.10.94.)

Par pašvaldībām (LR Saeima, 19.05.94.)

Fizisko personu datu aizsardzības likums (LR Saeima, 23.03.00.)

Informācijas atklātības likums (LR Saeima, 29.10.98.)

Bērnu tiesību aizsardzības likums (LR Saeima,19.06.98.)

Sporta likums (LR Saeima,24.10.02.)

Jaunatnes likums (LR Saeima, 01.01.09.)

Izglītības likums (LR Saeima, 29.10.98.)


  • Likumi:

Nr.775  – Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība(pieņemti 14.07.2009.)

Nr. 347 – Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai (pieņemti 03.10.2000.)

Nr. 746 – Pedagogu darba samaksas noteikumi (pieņemti 24.08.2004)

Nr.382 – Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība ( pieņemti 28.08.2001)

Nr. 447 – Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība ( pieņemti 23.10.2001)

Nr.492 – Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos (pieņemti 20.11.2001)

Nr. 593 – Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā ( pieņemti 28.10.2003)

Nr. 1036 – Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. (pieņemti 27.12.2011.)


  • Sporta skolas normatīvie dokumenti:

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3371902212  05.03.20120

IKVD profesionālās izglītības programmas licence P – 4844 16.06.2011 Bokss

IKVD profesionālās izglītības programmas licence P – 4845 16.06.2011 Bokss

IKVD profesionālās izglītības programmas licence P – 4846 16.06.2011 Galda teniss

IKVD profesionālās izglītības programmas licence P – 4847 16.06.2011 Galda teniss

IKVD profesionālās izglītības programmas licence P – 4848 16.06.2011 Paukošana

IKVD profesionālās izglītības programmas licence P – 4849 16.06.2011 Paukošana

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. AI 4127 09.02.2010.

  •  

Pievienotie faili

Rīgas 3. bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums
Grozījumi Rīgas domas 2012. gada 20. novembra nolikumā Nr.275 "Rīgas 3. bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums"
Rīgas 3. bērnu un jaunatnes sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi un drošības tehnikas noteikumi
Rīgas 3. bērnu un jaunatnes sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi
Rīgas 3. bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamo drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos